Algemene voorwaarden

ALGEMEEN

Onze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden zoals hierbij vermeld worden geacht door de klant te zijn aanvaard, zelfs indien deze voorwaarden in tegenspraak zijn met de eigen algemene of bijzondere aankoopvoorwaarden van onze klant. Deze voorwaarden kunnen ons enkel binden in geval uitdrukkelijk akkoord van onzentwege. Ons akkoord kan nooit worden afgeleid uit het enkele feit dat de voorwaarden waarnaar de klant verwijst door ons stilzwijgen zouden aanvaard zijn.

De koper verklaart uitdrukkelijk kennis genomen te hebben van deze algemene voorwaarden en deze aanvaard te hebben. Bijgevolg worden deze geacht integraal deel uit te maken van de contractuele verhouding tussen partijen.

BESTELLINGEN

Offertes en prijsstellingen worden enkel als inlichting gegeven, maar kunnen nooit enige verbintenis meebrengen, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. In dergelijk geval gelden zij hoogstens één maand, tenzij anders bepaald. Offertes zijn altijd exclusief BTW, transportkosten, wettelijke lasten en taksen, enz....

PRIJZEN

Elke verkoop is gevoeterd op prijzen en algemene voorwaarden zoals opgenomen in onze bestelbevestiging. De prijzen en technische omschrijvingen in onze algemene catalogus zijn slechts ter informatie, zonder dat daaruit enige verbintenis kan voortvloeien. We kunnen onze prijzen op elk moment herzien in functie van economische veranderingen. De geldige prijzen worden vermeld op de bestelbevestiging, op datum van de bestelling. Onze prijzen zijn te allen tijde beschikbaar op aanvraag. Er kunnen fouten voorkomen in de prijzen, beschrijvingen of afbeeldingen van bepaalde goederen in onze catalogus of ons verkoopmateriaal. Wij behouden ons het recht voor om bestellingen van die artikelen te beperken. De verzendkosten op uw factuur kunnen verschillen van die op uw bevestiging. Dit komt grotendeels door instabiliteit van de brandstofeconomie. Houd er alstublieft rekening mee dat deze kosten door de vervoerder worden berekend, en
niet door JARDINICO Parasols. De verzendkosten op de bestelbevestiging zijn derhalve slechts richtinggevend en de koper kan hieruit geen enkel recht putten. Het totaalbedrag van de factuur moet betaald worden binnen de termijn die vermeld wordt op de factuur.

LEVERINGSVOORWAARDEN

Onze levering- en uitvoeringstermijn is niet bindend, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen. Een vertraging bij de levering/uitvoering kan in geen enkel geval aanleiding geven tot schadevergoeding of intresten. Overmacht, lock-out, staking, oorlog, epidemie, enz. ... zowel bij ons als bij onze leveranciers stellen ons vrij van elke verantwoordelijkheid.

KLACHTEN EN OMRUILINGEN

De klachten nopens leveringen of uitvoering van werken dienen per aangetekende brief aan ons
te worden overgemaakt binnen de 5 dagen na ontvangst van de goederen of uitvoering/afwerking van de werken. De klachten nopens facturatie dienen per aangetekende brief aan ons te worden overgemaakt binnen de 5 dagen na datum van ontvangst van de factuur. Geen enkele terugname van goederen zal aanvaard worden zonder voorafgaandelijk akkoord van onzentwege en ingevuld formulier ‘dienst na verkoop’. Dit formulier moet ingevuld worden door een officiële handelspartner van JARDINICO Parasols. Dit kan via de website wanneer men is ingelogd of via uw contactpersoon bij JARDINICO Parasols. Daarenboven kunnen zij slechts teruggenomen worden zo de terugzending geschiedt in dezelfde goede staat als bij aflevering. Indien geen klacht werd ontvangen binnen bovenstaande termijn van 5 dagen na ontvangst van de goederen of uitvoering/afwerking van de werken, wordt de koper geacht het goed ontvangen te hebben in een goede staat en ziet hij af van elk verhaal jegens de verkoper. Eventuele teruggenomen goederen worden gecrediteerd met een vermindering van 20% van de gefactureerde waarde. Zichtbare gebreken worden verondersteld aanvaard te zijn bij gebreke aan protest binnen de hoger omschreven termijn. Voor gewone verborgen gebreken zal onze aansprakelijkheid beperkt zijn tot de vrijwaring die gebeurlijk door onze leveranciers/onderaannemers wordt verstrekt. Onze aansprakelijkheid is beperkt tot de vervanging van de geleverde goederen binnen de garantietermijn zoals hieronder bepaald.

BETALINGEN

Onvolledige uitvoering van werken kan in geen geval aanleiding geven tot weigering van betaling van de geleverde goederen of werken. Gedeeltelijke facturatie mag worden opgemaakt naargelang de levering der goederen en/of uitvoering van de werken. Elke betaling dient contant op onze zetel te gebeuren bij facturatie, tenzij voorafgaandelijk en schriftelijk anders werd overeengekomen.

Al onze facturen zijn betaalbaar te Harelbeke binnen de op de factuur vermelde vervaltermijn. Gedeeltelijke betaling wordt toegerekend conform art. 1254 B.W

ONBETAALDE BESTELLINGEN

Bij gehele of gedeeltelijke niet betaling van de schuld op de vervaldag wordt van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling het factuurbedrag verhoogd met een rente van 12% per jaar vanaf de vervaldag. Bij gebreke van vermelding van een bijzondere vervaldag wordt deze geacht samen te vallen met de factuurdatum. In geval van gehele of gedeeltelijke niet betaling van de schuld op de vervaldag zonder ernstige reden wordt eveneens van rechtswege en zonder voorgaande ingebrekestelling een schadevergoeding aangerekend ten belope van 12% van

de hoofdsom met een minimum van 125,00 EUR en een maximum van 2.500,00 EUR, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt en zonder afbraak te doen aan de mogelijkheden voorzien door artikel 1244 B.W.
Bij invordering van openstaande facturen en betwistingen omtrent niet uitgevoerde overeenkomsten kan aanspraak gemaakt worden op de wettelijk vastgelegde rechtsplegingsvergoeding als tegemoetkoming in de kosten van de advocaat. Bovendien
kunnen wij, onverminderd ons recht op schadevergoeding, indien de klant zijn verplichtingen
niet tijdig nakomt dan wel geheel of gedeeltelijk niet nakomt te allen tijde met kennisgeving per aangetekende post en zonder voorgaande ingebrekestelling het contract van rechtswege geheel of gedeeltelijk als onbestaande beschouwen. In dit geval moet de klant onverwijld en uiterlijk binnen de 48 uur na ontvangst van de kennisgeving de identificeerbare (niet geïncorporeerde) goederen ter onzer beschikking stellen. De niet betaling op de vervaldag van een factuur maakt het verschuldigd saldo van alle andere facturen van rechtswege onmiddellijk opeisbaar, onafgezien van de bij voorbaat toegestane betalingsvoorwaarden.

EIGENDOMSRECHT

Onverminderd het risico van de klant met betrekking tot de goederen behouden wij ons eigendomsvoorbehoud op de geleverde goederen voor tot volledige betaling van de prijs. De klant wordt bij het tot stand komen van de overeenkomst en voor de levering van de goederen uitdrukkelijk gewezen op dit eigendomsvoorbehoud en wordt behoudens schriftelijk protest, uiterlijk op het moment van de levering, veronderstelt hiermee in te stemmen. Wij behouden ons tevens het recht voor om mits voorafgaandelijke schriftelijke ingebrekestelling een retentierecht uit te oefenen op de goederen van de klant in ons bezit tot zekerheidsstelling van alle openstaande vorderingen. Bij levering van goederen gaat het risico voor verlies, tenzij anders bepaald, over
van zodra de klant verwittigd wordt dat de goederen op onze zetel beschikbaar zijn. Wanneer de goederen verder bij ons bewaard worden, of, op vraag van de klant vervoerd worden, gebeurt
dit voor rekening en op risico van de klant. Wij alsmede de klant verklaren uitdrukkelijk dat alle schuldvorderingen van welke aard dan ook, huidige en toekomstige, waarover zij jegens elkaar beschikken, tussen hen onderling automatisch gecompenseerd worden met alle schulden van welke aard ook, huidige en toekomstige, die zij jegens elkaar verschuldigd zijn en dit op het ogenblik van het ontstaan van de respectieve schuldvorderingen en schulden, onafhankelijk van hun opeisbaarheid. In geval van faillissement of ontbinding van de klant of indien de klant het minnelijk akkoord of de gerechtelijke reorganisatie aanvraagt conform de wet van 31.01.2009 op de continuïteit der ondernemingen, zullen wij het recht hebben om de op het ogenblik van de faillietverklaring, ontbinding of aanvraag van één van de procedures van de wet van 31.01.2009 door de klant, ten laste van deze laatste nog bestaande, al dan niet opeisbare schuldvorderingen van welke aard dan ook, te compenseren met de ten voordele van ons op datzelfde ogenblik nog bestaande schulden, vooraleer één of andere storting aan de gezamenlijke schuldeisers van de gefailleerde, ontbonden of de zich op de wet van 31.01.2009 beroepende klant te doen.

GARANTIE

Wij verlenen, behoudens andersluidende overeenkomst in meer of in min, maximaal 2 jaar garantie op onze producten. De garantie start op de dag dat het product door een officiële handelspartner van JARDINICO Parasols is aangekocht (facturatiedatum). De garantie is van toepassing op productie- en/of materiaalfouten, veroorzaakt ten gevolge van een normaal gebruik. Het product zal niet geheel vervangen worden als een defect onderdeel en/of component vervangen kan worden. JARDINICO Parasols zal geenszins tot garantie gehouden zijn wanneer de gebreken het gevolg zijn van een oneigenlijk of verkeerd gebruik door de eindgebruiker.

UITZONDERINGEN VAN DE GARANTIE

De garantie is enkel van toepassing op productie- en/of materiaalfouten, veroorzaakt ten gevolge van een normaal gebruik. Het product zal niet vervangen worden als een defect onderdeel en/of component vervangen kan worden. Deze garantie dekt geen defecten veroorzaakt door onjuiste montage, defecten als gevolg van wijzigingen door de koper, opzettelijke schade, verkeerd gebruik, misbruik of nalatigheid, het niet aankopen van een bijpassende voet of grondanker en normale slijtage als gevolg van leeftijd en arbeid of montagekosten. Het vervangen van onderdelen zal uitgevoerd worden door de eindgebruiker of de detailhandelaar. Jardinico PARASOLS beperkt

zich in dergelijk geval enkel tot het ter beschikking stellen van de te vervangen onderdelen en/of componenten van deze eindgebruiker of de detailhandelaar. Ons bedrijf behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving een model te schrappen uit de collectie. Al onze reserveonderdelen blijven in stock tot 2 jaar nadat het product werd stopgezet. Wanneer de koper vaststelt niet over een gebruiksaanwijzing of een voor hem/haar onduidelijke gebruiksaanwijzing te beschikken, moet dit onmiddellijk gemeld worden bij aankoop. Indien de koper is overgegaan tot installatie van het gekochte product, zonder deze voorafgaande melding, vervalt alle garantie. Artikelen aangekocht in uitverkoop voor einde collectie worden nooit vervangen of terugbetaald. Parasolribben vallen buiten de huidige garantie.

SCHADE DOOR WIND VALT NIET ONDER ONZE BEPERKTE GARANTIE.

Natuurrampen (inclusief maar niet beperkt tot wind, orkanen, tornado’s en stormen) en natuurlijke aspecten van het verouderingsproces vallen niet onder deze garantie en worden daarom niet als een defect beschouwd. Geen enkele parasol, ongeacht de grootte of het gewicht, mag onbeheerd worden achtergelaten in open positie. Bij winderige omstandigheden wordt aanbevolen om parasols te sluiten, van hun voet te verwijderen en op te bergen of horizontaal neer te leggen.

Dit zal de kans op schade aan uw parasol en andere bezittingen of eigendommen verminderen.
De garantie dekt geen verkleuring, het uitlopen van kleuren, veranderingen in texturen, krassen, barsten of schade in lak, ontstaan door gebruik en/of gebrekkig onderhoud/verkeerd gebruik. Deze opsomming is niet-limitatief. Na verloop van tijd wordt natuurlijk teak grijs. Het oppervlak kan verkleuring vertonen. Er zijn passende behandelingen beschikbaar om ervoor te zorgen dat de parasols hun oorspronkelijke uiterlijk behouden. Laat geen vuil opstapelen op de voet. Het wordt aanbevolen om te reinigen met milde zeep en water. Laat de voet van de parasol nooit in water staan. Bij gebruik aan het strand of een binnenzwembad kunnen zout & chloor zich gaan opstapelen op de powder coating en de afwerking aantasten. Om ervoor te zorgen dat de voet er op zijn best blijft uitzien, kan u ze best opbergen wanneer hij voor langere tijd niet wordt gebruikt. De koper erkent uitdrukkelijk op de hoogte te zijn van bovenstaande zaken en erkent eveneens dat deze niet beschouwd kunnen worden als een gebrek aan overeenstemming in de zin van artikel 1649ter BW. De koper erkent daarnaast uitdrukkelijk in kennis te zijn gesteld dat bij de bewerking van stoffen en metalen kleurverschillen kunnen bestaan. De loutere vaststellingen van dergelijke kleurverschillen zal nooit aanleiding kunnen zijn tot weigering van enige levering, tenzij het tegendeel schriftelijk en op voorhand bedongen werd.

BEVOEGDE RECHTBANK

Voor alle geschillen zijn alleen de Rechtbanken van het arrondissement Kortrijk bevoegd en is het Belgisch recht van toepassing. Enkel Jardinico PARASOLS kan hiervan afwijken.